انواع سیم و کابل زوجی زمینی سام پرتو ایرانیان
ردیفنام کالاتعداد زوجمتراژ در هر حلقه
1کابل 2 زوجی فویلدار زمینی060 (CCAM)2500
2کابل 4 زوجی فویلدار زمینی 060 (CCAM)4300
3کابل 6 زوجی فویلدار زمینی 060 (CCAM)6250
4کابل 10 زوجی فویلدار زمینی 060(CCAM)10200
انواع سیم و کابل زوجی زمینی سام پرتو ایرانیان
ردیفنام کالاتعداد زوجمتراژ در هر حلقه
1کابل 2 زوجی فویلدار زمینی060 (CCAM)2500
2کابل 4 زوجی فویلدار زمینی 060 (CCAM)4300
3کابل 6 زوجی فویلدار زمینی 060 (CCAM)6250
4کابل 10 زوجی فویلدار زمینی 060(CCAM)10200
ترتیب بر اساس 
  • شناسه