انواع سیم افشان سام پرتو ایرانیان
ردیفنام کالامغزیمتراژ در هر حلقه
1سیم افشان 1*1مس100
2سیم افشان 1.5*1مس100
3سیم افشان 2.5*1مس100
4سیم افشان 4*1مس100
5سیم افشان 6*1مس100
6سیم افشان 10*1مس100
7سیم افشان 16*1مس100
انواع سیم افشان سام پرتو ایرانیان
ردیفنام کالامغزیمتراژ در هر حلقه
1سیم افشان 1*1مس100
2سیم افشان 1.5*1مس100
3سیم افشان 2.5*1مس100
4سیم افشان 4*1مس100
5سیم افشان 6*1مس100
6سیم افشان 10*1مس100
7سیم افشان 16*1مس100
ترتیب بر اساس 
  • شناسه