انواع سیم مفتول سام پرتو ایرانیان
ردیفنام کالامغزیمتراژ در هر حلقه
1سیم مفتول 1*1مس100
2سیم مفتول 1.5*1مس100
3سیم مفتول 4*1مس100
4سیم مفتول 6*1مس100
5سیم مفتول 10*1مس100
6سیم مفتول 16*1مس100
انواع سیم مفتول سام پرتو ایرانیان
ردیفنام کالامغزیمتراژ در هر حلقه
1سیم مفتول 1*1مس100
2سیم مفتول 1.5*1مس100
3سیم مفتول 4*1مس100
4سیم مفتول 6*1مس100
5سیم مفتول 10*1مس100
6سیم مفتول 16*1مس100
ترتیب بر اساس 
  • شناسه