حشره کش های صنعتی سام پرتو ایرانیان
ردیفنام کالاقدرت کشندگی حشراتطول عمر مفید هر لامپ
1حشره کش صنعتی 2x6W2200-2500V6000-8000ساعت
2حشره کش صنعتی 2x8W2200-2500V6000-8000ساعت
3حشره کش صنعتی 2x10W2200-2500V6000-8000ساعت
4حشره کش صنعتی 2x15W2200-2500V6000-8000ساعت
5حشره کش صنعتی 2x20W2200-2500V6000-8000ساعت
حشره کش های صنعتی سام پرتو ایرانیان
ردیفنام کالاقدرت کشندگی حشراتطول عمر مفید هر لامپ
1حشره کش صنعتی 2x6W2200-2500V6000-8000ساعت
2حشره کش صنعتی 2x8W2200-2500V6000-8000ساعت
3حشره کش صنعتی 2x10W2200-2500V6000-8000ساعت
4حشره کش صنعتی 2x15W2200-2500V6000-8000ساعت
5حشره کش صنعتی 2x20W2200-2500V6000-8000ساعت
ترتیب بر اساس 
  • شناسه
حشره کش های خانگی و عروسکی سام پرتو ایرانیان
ردیفنام کالاتوانطول عمر مفید
1حشره کش خانگی ساده -2184W8000ساعت
2حشره کش عروسکی طرح قورباغه4W8000ساعت
3حشره کش عروسکی طرح حلزون4W8000ساعت
حشره کش های خانگی و عروسکی سام پرتو ایرانیان
ردیفنام کالاتوانطول عمر مفید
1حشره کش خانگی ساده -2184W8000ساعت
2حشره کش عروسکی طرح قورباغه4W8000ساعت
3حشره کش عروسکی طرح حلزون4W8000ساعت
ترتیب بر اساس 
  • شناسه