انواع کابل افشان پنج رشته سام پرتو ایرانیان
ردیفنام کالامغزیمتراژ در هر حلقه
1کابل افشان 1*5مس100
2کابل افشان 1.5*5مس100
3کابل افشان 2.5*5مس100
4کابل افشان 4*5مس100
5کابل افشان 6*5مس100
6کابل افشان 10*5مس100
7کابل افشان 16*5مس100
انواع کابل افشان پنج رشته سام پرتو ایرانیان
ردیفنام کالامغزیمتراژ در هر حلقه
1کابل افشان 1*5مس100
2کابل افشان 1.5*5مس100
3کابل افشان 2.5*5مس100
4کابل افشان 4*5مس100
5کابل افشان 6*5مس100
6کابل افشان 10*5مس100
7کابل افشان 16*5مس100
ترتیب بر اساس 
  • شناسه