انواع کابل مفتول سه رشته سام پرتو ایرانیان
ردیفنام کالامغزیمتراژ در هر حلقه
1کابل مفتول 1*3مس100
2کابل مفتول 1.5*3مس100
3کابل مفتول 2.5*3مس100
4کابل مفتول 4*3مس100
5کابل مفتول 6*3مس100
6کابل مفتول 10*3مس100
انواع کابل مفتول سه رشته سام پرتو ایرانیان
ردیفنام کالامغزیمتراژ در هر حلقه
1کابل مفتول 1*3مس100
2کابل مفتول 1.5*3مس100
3کابل مفتول 2.5*3مس100
4کابل مفتول 4*3مس100
5کابل مفتول 6*3مس100
6کابل مفتول 10*3مس100
ترتیب بر اساس 
  • شناسه