پنل های سقفی اداری سام پرتو ایرانیان
ردیفنام کالاتوانرنگ
1پنل توکار سقفی اداری 60*6048Wآفتابی-مهتابی-یخی
2پنل توکار سقفی اداری 60*6060Wآفتابی-مهتابی-یخی
3پنل توکار سقفی اداری 60*6085Wآفتابی-مهتابی-یخی
4پنل توکار سقفی اداری 60*6095Wآفتابی-مهتابی-یخی
5پنل توکار سقفی اداری 60*60120Wآفتابی-مهتابی-یخی
پنل های سقفی اداری سام پرتو ایرانیان
ردیفنام کالاتوانرنگ
1پنل توکار سقفی اداری 60*6048Wآفتابی-مهتابی-یخی
2پنل توکار سقفی اداری 60*6060Wآفتابی-مهتابی-یخی
3پنل توکار سقفی اداری 60*6085Wآفتابی-مهتابی-یخی
4پنل توکار سقفی اداری 60*6095Wآفتابی-مهتابی-یخی
5پنل توکار سقفی اداری 60*60120Wآفتابی-مهتابی-یخی
ترتیب بر اساس 
  • شناسه