انواع کابل آنتن سام پرتو ایرانیان
ردیفنام کالامغزیمتراژ در هر حلقه
1کابل آنتن صادراتی مغز 080 مس/شیلد64 رشته( CCAM )مس100
2کابل آنتن صادراتی مغز 080 مس/شیلد64 رشته( CCAM )مس600
3کابل آنتن صادراتی مغز 080 CCAM/شیلد48 رشته( CCAM )آلومینیوم روکش مس100
4کابل آنتن صادراتی مغز 080 CCAM/شیلد48 رشته( CCAM )آلومینیوم روکش مس600
انواع کابل آنتن سام پرتو ایرانیان
ردیفنام کالامغزیمتراژ در هر حلقه
1کابل آنتن صادراتی مغز 080 مس/شیلد64 رشته( CCAM )مس100
2کابل آنتن صادراتی مغز 080 مس/شیلد64 رشته( CCAM )مس600
3کابل آنتن صادراتی مغز 080 CCAM/شیلد48 رشته( CCAM )آلومینیوم روکش مس100
4کابل آنتن صادراتی مغز 080 CCAM/شیلد48 رشته( CCAM )آلومینیوم روکش مس600
ترتیب بر اساس 
  • شناسه