انواع کابل افشان سه رشته سام پرتو ایرانیان
ردیفنام کالامغزیمتراژ در هر حلقه
1کابل افشان 1*3مس100
2کابل افشان 1.5*3مس100
3کابل افشان 2.5*3مس100
4کابل افشان 4*3مس100
5کابل افشان 6*3مس100
6کابل افشان 10*3مس100
انواع کابل افشان سه رشته سام پرتو ایرانیان
ردیفنام کالامغزیمتراژ در هر حلقه
1کابل افشان 1*3مس100
2کابل افشان 1.5*3مس100
3کابل افشان 2.5*3مس100
4کابل افشان 4*3مس100
5کابل افشان 6*3مس100
6کابل افشان 10*3مس100
ترتیب بر اساس 
  • شناسه