انواع سیم و کابل زوجی هوایی سام پرتو ایرانیان
ردیفنام کالاتعداد زوجمتراژ هر حلقه
1کابل 2 زوجی فویلدار هوایی060 (CCAM)2500
2کابل 4 زوجی فویلدار هوایی 060 (CCAM)4300
3کابل 6 زوجی فویلدار هوایی 060 (CCAM)6250
4کابل 10 زوجی فویلدار هوایی 060(CCAM)10200
انواع سیم و کابل زوجی هوایی سام پرتو ایرانیان
ردیفنام کالاتعداد زوجمتراژ هر حلقه
1کابل 2 زوجی فویلدار هوایی060 (CCAM)2500
2کابل 4 زوجی فویلدار هوایی 060 (CCAM)4300
3کابل 6 زوجی فویلدار هوایی 060 (CCAM)6250
4کابل 10 زوجی فویلدار هوایی 060(CCAM)10200
ترتیب بر اساس 
  • شناسه