ریسه شلنگی 5730 کاوردار سام پرتو ایرانیان
ردیفنام کالامتراژرنگ
1ریسه شیلنگی 5730 کاوردار دولاین ( 120LED) ORIGINAL100متر-5سوکتآفتابی
2ریسه شیلنگی 5730 کاوردار دولاین ( 120LED) ORIGINAL100متر-5سوکتمهتابی
3ریسه شیلنگی 5730 کاوردار دولاین ( 120LED) ORIGINAL100متر-5سوکتانبه ای
4ریسه شیلنگی 5730 کاوردار دولاین ( 120LED) ORIGINAL100متر-5سوکتآبی
5ریسه شیلنگی 5730 کاوردار دولاین ( 120LED) ORIGINAL100متر-5سوکتقرمز
6ریسه شیلنگی 5730 کاوردار دولاین ( 120LED) ORIGINAL100متر-5سوکتسبز
7ریسه شیلنگی 5730 کاوردار دولاین ( 120LED) ORIGINAL100متر-5سوکتبنفش
8ریسه شیلنگی 5730 کاوردار تک لاین ( 120LED) ORIGINAL100متر-5سوکتقرمز
9ریسه شیلنگی 5730 کاوردار تک لاین ( 60LED) ORIGINAL100متر-5سوکتقرمز
ریسه شلنگی 5730 کاوردار سام پرتو ایرانیان
ردیفنام کالامتراژرنگ
1ریسه شیلنگی 5730 کاوردار دولاین ( 120LED) ORIGINAL100متر-5سوکتآفتابی
2ریسه شیلنگی 5730 کاوردار دولاین ( 120LED) ORIGINAL100متر-5سوکتمهتابی
3ریسه شیلنگی 5730 کاوردار دولاین ( 120LED) ORIGINAL100متر-5سوکتانبه ای
4ریسه شیلنگی 5730 کاوردار دولاین ( 120LED) ORIGINAL100متر-5سوکتآبی
5ریسه شیلنگی 5730 کاوردار دولاین ( 120LED) ORIGINAL100متر-5سوکتقرمز
6ریسه شیلنگی 5730 کاوردار دولاین ( 120LED) ORIGINAL100متر-5سوکتسبز
7ریسه شیلنگی 5730 کاوردار دولاین ( 120LED) ORIGINAL100متر-5سوکتبنفش
8ریسه شیلنگی 5730 کاوردار تک لاین ( 120LED) ORIGINAL100متر-5سوکتقرمز
9ریسه شیلنگی 5730 کاوردار تک لاین ( 60LED) ORIGINAL100متر-5سوکتقرمز
ترتیب بر اساس 
  • شناسه
ریسه شلنگی 3014 دولاین سام پرتو ایرانیان
ردیفنام کالامتراژرنگ
1ریسه شیلنگی 3014 دولاین ( 240LED) ORIGINAL100متر -5سوکتآبی
2ریسه شیلنگی 3014 دولاین ( 240LED) ORIGINAL100متر -5سوکتقرمز
ریسه شلنگی 3014 دولاین سام پرتو ایرانیان
ردیفنام کالامتراژرنگ
1ریسه شیلنگی 3014 دولاین ( 240LED) ORIGINAL100متر -5سوکتآبی
2ریسه شیلنگی 3014 دولاین ( 240LED) ORIGINAL100متر -5سوکتقرمز
ترتیب بر اساس 
  • شناسه
ریسه شلنگی هفت رنگ تک لاین سام پرتو ایرانیان
ردیفنام کالامتراژرنگ
1ریسه شیلنگی 50*50 هفت رنگ تک لاین( 120LED) ORIGINAL100متر-5سوکتRGB
ریسه شلنگی هفت رنگ تک لاین سام پرتو ایرانیان
ردیفنام کالامتراژرنگ
1ریسه شیلنگی 50*50 هفت رنگ تک لاین( 120LED) ORIGINAL100متر-5سوکتRGB
ترتیب بر اساس 
  • شناسه