انواع کابل مفتول دو رشته سام پرتو ایرانیان
ردیفنام کالامغزیمتراژ در هر حلقه
1کابل مفتول 0.75*2مس100
2کابل مفتول 1*2مس100
3کابل مفتول 1.5*2مس100
4کابل مفتول 2.5*2مس100
5کابل مفتول 4*2مس100
6کابل مفتول 6*2مس100
7کابل مفتول 10*2مس100
8کابل مفتول 16*2مس100
انواع کابل مفتول دو رشته سام پرتو ایرانیان
ردیفنام کالامغزیمتراژ در هر حلقه
1کابل مفتول 0.75*2مس100
2کابل مفتول 1*2مس100
3کابل مفتول 1.5*2مس100
4کابل مفتول 2.5*2مس100
5کابل مفتول 4*2مس100
6کابل مفتول 6*2مس100
7کابل مفتول 10*2مس100
8کابل مفتول 16*2مس100
ترتیب بر اساس 
  • شناسه