پروژکتورهای تخت(FLAT) مدل EO15 سام پرتو
ردیفنام کالاتوانرنگ بدنهنور
1پروژکتور SMD FLAT EO15 سام پرتو ایرانیان50Wسفید-مشکیآفتابی - مهتابی
2پروژکتور SMD FLAT EO15 سام پرتو ایرانیان70Wسفید-مشکیآفتابی - مهتابی
3پروژکتور SMD FLAT EO15 سام پرتو ایرانیان100Wسفید-مشکیآفتابی - مهتابی
4پروژکتور SMD FLAT EO15 سام پرتو ایرانیان200Wسفید-مشکیآفتابی - مهتابی
پروژکتورهای تخت(FLAT) مدل EO15 سام پرتو
ردیفنام کالاتوانرنگ بدنهنور
1پروژکتور SMD FLAT EO15 سام پرتو ایرانیان50Wسفید-مشکیآفتابی - مهتابی
2پروژکتور SMD FLAT EO15 سام پرتو ایرانیان70Wسفید-مشکیآفتابی - مهتابی
3پروژکتور SMD FLAT EO15 سام پرتو ایرانیان100Wسفید-مشکیآفتابی - مهتابی
4پروژکتور SMD FLAT EO15 سام پرتو ایرانیان200Wسفید-مشکیآفتابی - مهتابی
ترتیب بر اساس 
  • شناسه