پنل های توکار سام پرتو ایرانیان
ردیفنام کالاتوانرنگ
1پنل توکار (Back Light)مدل هارمونی سام پرتو7Wآفتابی-مهتابی-یخی
2پنل توکار (Back Light)مدل درام سام پرتو 7Wآفتابی-مهتابی-یخی
3پنل توکار (Edge Light)مدل لندن سام پرتو 9Wآفتابی-مهتابی-یخی
4پنل توکار تمام نور (Full Light)مدل هرمس سام پرتو 9Wمهتابی 7000k
5پنل توکار تمام نور (Full Light)مدل لونا سام پرتو 18Wآفتابی-مهتابی-یخی
6پنل توکار تمام نور (Full Light)مدل لونا سام پرتو 36Wآفتابی-مهتابی-یخی
پنل های توکار سام پرتو ایرانیان
ردیفنام کالاتوانرنگ
1پنل توکار (Back Light)مدل هارمونی سام پرتو7Wآفتابی-مهتابی-یخی
2پنل توکار (Back Light)مدل درام سام پرتو 7Wآفتابی-مهتابی-یخی
3پنل توکار (Edge Light)مدل لندن سام پرتو 9Wآفتابی-مهتابی-یخی
4پنل توکار تمام نور (Full Light)مدل هرمس سام پرتو 9Wمهتابی 7000k
5پنل توکار تمام نور (Full Light)مدل لونا سام پرتو 18Wآفتابی-مهتابی-یخی
6پنل توکار تمام نور (Full Light)مدل لونا سام پرتو 36Wآفتابی-مهتابی-یخی
ترتیب بر اساس 
  • شناسه