انواع کابل افشان دو رشته سام پرتو ایرانیان
ردیفنام کالامغزیمتراژ در هر حلقه
1کابل افشان 0.75*2مس100
2کابل افشان 1*2مس100
3کابل افشان 1.5*2مس100
4کابل افشان 2.5*2مس100
5کابل افشان 4*2مس100
6کابل افشان 6*2مس100
7کابل افشان 10*2مس100
8کابل افشان 16*2مس100
انواع کابل افشان دو رشته سام پرتو ایرانیان
ردیفنام کالامغزیمتراژ در هر حلقه
1کابل افشان 0.75*2مس100
2کابل افشان 1*2مس100
3کابل افشان 1.5*2مس100
4کابل افشان 2.5*2مس100
5کابل افشان 4*2مس100
6کابل افشان 6*2مس100
7کابل افشان 10*2مس100
8کابل افشان 16*2مس100
ترتیب بر اساس 
  • شناسه