انواع بند تخت (سیم نایلون) سام پرتو ایرانیان
ردیفنام کالامغزیمتراژ در هر حلقه
1کابل افشان 0.5*2مس100
2کابل افشان 0.75*2مس100
3کابل افشان 1*2مس100
4کابل افشان 1.5*2مس100
5کابل افشان 2.5*2مس100
انواع بند تخت (سیم نایلون) سام پرتو ایرانیان
ردیفنام کالامغزیمتراژ در هر حلقه
1کابل افشان 0.5*2مس100
2کابل افشان 0.75*2مس100
3کابل افشان 1*2مس100
4کابل افشان 1.5*2مس100
5کابل افشان 2.5*2مس100
ترتیب بر اساس 
  • شناسه