انواع کابل مفتول چهار رشته سام پرتو ایرانیان
ردیفنام کالامغزیمتراژ در هر حلقه
1کابل مفتول 1*4مس100
2کابل مفتول 1.5*4مس100
3کابل مفتول 2.5*4مس100
4کابل مفتول 4*4مس100
5کابل مفتول 6*4مس100
6کابل مفتول 10*4مس100
7کابل مفتول 16*4مس100
انواع کابل مفتول چهار رشته سام پرتو ایرانیان
ردیفنام کالامغزیمتراژ در هر حلقه
1کابل مفتول 1*4مس100
2کابل مفتول 1.5*4مس100
3کابل مفتول 2.5*4مس100
4کابل مفتول 4*4مس100
5کابل مفتول 6*4مس100
6کابل مفتول 10*4مس100
7کابل مفتول 16*4مس100
ترتیب بر اساس 
  • شناسه