انواع سیم جنگی سام پرتو ایرانیان
ردیفنام کالامغزیمتراژ در هر حلقه
1سیم جنگی سه قلو مهاردار 060 CCAMآلومینیوم روکش مس300
2سیم جنگی سه قلو مهاردار 060 مغز مسمس300
انواع سیم جنگی سام پرتو ایرانیان
ردیفنام کالامغزیمتراژ در هر حلقه
1سیم جنگی سه قلو مهاردار 060 CCAMآلومینیوم روکش مس300
2سیم جنگی سه قلو مهاردار 060 مغز مسمس300
ترتیب بر اساس 
  • شناسه