انواع هالوژن سام پرتوایرانیان
ردیفنام کالارنگ نورعمر مفیدسرپیچ
1لامپ هالوژن سوزنی MR16-7Wآفتابی-مهتابی25000ساعتMR16
2لامپ هالوژن سوزنی MR16-9Wآفتابی-مهتابی25000ساعتMR16
انواع هالوژن سام پرتوایرانیان
ردیفنام کالارنگ نورعمر مفیدسرپیچ
1لامپ هالوژن سوزنی MR16-7Wآفتابی-مهتابی25000ساعتMR16
2لامپ هالوژن سوزنی MR16-9Wآفتابی-مهتابی25000ساعتMR16
ترتیب بر اساس 
  • شناسه