انواع لامپ سفینه ای سام پرتوایرانیان
ردیفنام کالارنگ نورعمر مفیدسرپیچ
1لامپ سفینه ای 30Wآفتابی-مهتابی25000ساعتE27
2لامپ سفینه ای 50Wآفتابی-مهتابی25000ساعتE27
انواع لامپ سفینه ای سام پرتوایرانیان
ردیفنام کالارنگ نورعمر مفیدسرپیچ
1لامپ سفینه ای 30Wآفتابی-مهتابی25000ساعتE27
2لامپ سفینه ای 50Wآفتابی-مهتابی25000ساعتE27
ترتیب بر اساس 
  • شناسه