انواع کابل افشان چهار رشته سام پرتو ایرانیان
ردیفنام کالامغزیمتراژ در هر حلقه
1کابل افشان 1*4مس100
2کابل افشان 1.5*4مس100
3کابل افشان 2.5*4مس100
4کابل افشان 4*4مس100
5کابل افشان 6*4مس100
6کابل افشان 10*4مس100
7کابل افشان 16*4مس100
انواع کابل افشان چهار رشته سام پرتو ایرانیان
ردیفنام کالامغزیمتراژ در هر حلقه
1کابل افشان 1*4مس100
2کابل افشان 1.5*4مس100
3کابل افشان 2.5*4مس100
4کابل افشان 4*4مس100
5کابل افشان 6*4مس100
6کابل افشان 10*4مس100
7کابل افشان 16*4مس100
ترتیب بر اساس 
  • شناسه